Hitlist - : Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii
Hitlist - : Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii

There are 17 hits.

< Prev.
Jump to page: 1
Next >
  1. Adminstrativna karta na NR Bulgariya, 1:800 000 (1973)
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii
ISBN: X780995391
Copies: 1
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii (Author)3430-GMAPI(10518/1)MapsAdd To Basket
  2. Evropeyskaya chasti SSSR, 1:4 000 000 [political map] (1980)
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii; Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii MVD SSSR
Copies: 2
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii (Author)3705-GMAPI(10386/2)MapsAdd To Basket
  3. Glavnii poleznykh iskopayemykh SSSR, 1:6 000 000 = [Main useful minerals of USSR, 1:6 000 000] (1955)
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii
ISBN: X780967150
Copies: 2
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii (Author)3700-CGCPMIMapsAdd To Basket
  4. Glavnii tsentri chernoyi i tsvetnoe metallurgii SSSR, 1:6 000 000 = [Main centres of ferrous? and non-ferrous metallurgy in USSR, 1:6 000 000] (1955)
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii
ISBN: X780967134
Copies: 2
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii (Author)3700-CTCTMIMapsAdd To Basket
  5. Karta metamorficheskikh fatsiy SSSR, 1:7 500 000 = [Map of the metamorphic phases of the USSR, 1:7 500 000] (1966)
Union of Soviet Socialist Republics. Ministerstvo geologii i okhrany nedr; Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii
ISBN: X780966235
Copies: 2
Union of Soviet Socialist Republics. Ministerstvo geologii i okhrany nedr (Author)3700-GMAPI(75391)MapsAdd To Basket
  6. Myestorozhdeniya poleznykh iskopayemykh SSSR uchyevnaya karta, 1:5 000 000 = [Deposits of useful minerals of USSR educational map, 1:5 000 000] (1966)
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii
ISBN: X780971522
Copies: 1
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii (Author)3700-ZMPIOIMapsAdd To Basket
  7. Pochvennaya karta SSSR, 1:5 000 000 = [Soil map USSR] (1983)
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii
ISBN: X780967193
Copies: 1
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii (Author)3700-GMAPI(93188)MapsAdd To Basket
  8. Pochvennaya karta SSSR, 1:5 000 000 = [Soil map USSR] (1954)
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii
Copies: 1
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii (Government body)3700-GMAPI(10386/3)MapsAdd To Basket
  9. Pochvennaya karta SSSR, 1:5 000 000. Uchegnaya karta = [Soil map USSR. Educational map] (1978)
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii
Copies: 4
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii (Government body)3700-SMUEMIMapsAdd To Basket
  10. Rastitelnosti SSSR, 1:5 000 000 = [Vegetation map of USSR, 1:5 000 000] (1982)
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii
ISBN: X780967169
Copies: 1
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii (Author)3700-GMAPI(93189)MapsAdd To Basket
  11. Soyuz Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik 1:4 000 000 [political map] (1979)
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii
Copies: 8
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii (Government body)3700-ASSRMIMapsAdd To Basket
  12. Soyuz Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik 1:5 000 000 [political map] (1980)
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii
Copies: 8
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii (Government body)3700-ASSRPIMapsAdd To Basket
  13. Soyuz Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik 1:5 000 000 [political map] (1983)
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii
Copies: 4
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii (Government body)3700-ASSRAIMapsAdd To Basket
  14. Soyuz Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik, 1:8 000 000 [political map] (1980)
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii; Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii MVD SSSR
ISBN: X780971433
Copies: 1
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii (Author)3700-GMAPI(10386/1)MapsAdd To Basket
  15. Soyuz Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik, 1:8 000 000 [political map] (1975)
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii
ISBN: X78097145X
Copies: 1
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii (Author)3700-GMAPI(10821/1)MapsAdd To Basket
  16. Srediya Aziya uchevnaya karta, 1:1 500 000 = [Central Asia education map 1:1 500 000] : [Relief map with mineral deposits indicated] (1956)
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii
Copies: 4
Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii (Author)4200-SAZUKIMapsAdd To Basket
  17. Tectonicheskaya karta SSSR, 1:10 000 000 = [Tectonic map of the USSR, 1:10 000 000] (1961)
Union of Soviet Socialist Republics. Ministerstvo geologii i okhrany nedr; Union of Soviet Socialist Republics. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii
ISBN: X780966189
Copies: 3
Union of Soviet Socialist Republics. Ministerstvo geologii i okhrany nedr (Author)3700-GMAPI(75394)MapsAdd To Basket
< Prev.
Jump to page: 1
Next >