Hitlist - : Stavropodis
Hitlist - : Stavropodis

There are 2 hits.

< Prev.
Jump to page: 1
Next >
Reserve a copy 1. Bibliographia ouraniou radienergon orykt?on-petr?omat?on st?en Ellada Kai ge?ologikon epharmog?on method?on pyr?enik?es epist?em?es st?e ch?ora (6n ekd) ([1981?])
Stavropodis, J.D.; Kentron Purenikon Ereunon "Demokritos"
ISBN: X780044605
Copies: 1
Stavropodis, J.D. (Author)016:553.495(495)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 2. Radiometrike diaskopesis di' autografikou spintherometrou ep' autokinetou eis boredon Ellada (1971)
Stavropodis, J.D.
ISBN: X780879294
Copies: 1
Stavropodis, J.D. (Author)550.835(495.3)Books/MonographsAdd To Basket
< Prev.
Jump to page: 1
Next >