Hitlist - : Nalivkin
Hitlist - : Nalivkin

There are 13 hits.

< Prev.
Jump to page: 1
Next >
Reserve a copy 1. Brachiopoda of the upper and middle Devonian and lower Carboniferous of north-eastern Kazakhstan (1937)
Nalivkin, D.V.
Copies: 1
Nalivkin, D.V. (Author)564.8(574.2)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 2. Geologi?ia SSSR (1962)
Nalivkin, D.V.
ISBN: X780076558
Copies: 1
Nalivkin, D.V. (Author)55(47+57)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 3. Geology of the U.S.S.R. (1973)
Nalivkin, D.V.; Rast, N.; Westoll, T.S.
ISBN: 0050021974
Copies: 1
Nalivkin, D.V. (Author)55(47+57)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 4. The geology of the U.S.S.R. : a short outline ... (1960)
Nalivkin, D.V.; Richey, J.E.
ISBN: X780076566
Copies: 6
Nalivkin, D.V. (Author)55(47+57)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 5. Materialy Postoeiianno?i stratigrafichesko?i komissii po karbonu SSSR (1971)
Soviet Union. Postoeiiannaeiia stratigraficheskaeiia komissieiia; Nalivkin, D.V.; Kalmykova, M.A.; Pozner, V.M.; Vsesoeiiuzny?i nauchno-issledovatel?ski?i geologicheski?i institut (Soviet Union)
ISBN: OC24919614
Copies: 1
Soviet Union. Postoeiiannaeiia stratigraficheskaeiia komissieiia (Author)551.735(47+57)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 6. Regional?naeiia stratigrafieiia SSSR : Tom. 2 Stratigrafiya srednekamennougolbnbikh otlozrnii tsentralbnoi i vostochnoi chastei Russkoi platformy (na osnove izucheniya foraminifer) 1. Moskovskaya sinekliza (1954)
Nalivkin, D.V.; Akademieiia nauk SSSR. Institut geologicheskikh nauk
ISBN: X780934880
Copies: 1
Nalivkin, D.V. (Author)CYR NALBooks/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 7. Regional?naeiia stratigrafieiia SSSR. Tom. 1: Stratigrafieiia i iskopaemaeiia flora melovykh otlozheni?i Zapadnogo Kazakhstana (1952)
Nalivkin, D.V.; Vakhrameev, V.A.; Akademieiia nauk SSSR. Institut geologicheskikh nauk
Copies: 1
Nalivkin, D.V. (Author)CYR NALBooks/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 8. Stratigrafi?ia SSSR : Devonska?ia sistema (1973)
Nalivkin, D.V.; Markovski?, B.P.; Rzhonsnietiska?ia, M.A.
ISBN: X780079069
Copies: 3
Nalivkin, D.V. (Author)551.734(47+57)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 9. Stratigrafi?ia SSSR : Paleogenova?ia sistema (1975)
Nalivkin, D.V.; Korobkov, I. A.
ISBN: X780079026
Copies: 2
Nalivkin, D.V. (Author)551.781(47+57)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 10. Stratigrafi?ia SSSR : Siluri?ska?ia sistema (1965)
Nikiforova, O.I.; Nalivkin, D.V.; Obut, A.M.
ISBN: X780079077
Copies: 1
Nikiforova, O.I. (Author)551.733.3(47+57)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 11. Stratigrafi?ia SSSR : Triasova?ia sistema (1973)
Nalivkin, D.V.; Kiparisova, L.D.; Gorski?, V.P.
ISBN: X780079034
Copies: 1
Nalivkin, D.V. (Author)551.761(47+57)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 12. Stratigrafi?ia SSSR : Verkhni? Dokembri? (1963)
Nalivkin, D.V.; Keller, B.M.
ISBN: X780079085
Copies: 1
Nalivkin, D.V. (Author)551.72(47+57)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 13. Stratigrafiia SSSR. : Polutum 1Chetvertichna?ia sistema (1982)
Nalivkin, D.V.; Sokolov, B.S.; Shanetiser, E.V.
ISBN: X78007900X
Copies: 2
Nalivkin, D.V. (Author)551.79(47+57)Books/MonographsAdd To Basket
< Prev.
Jump to page: 1
Next >